Πίνακας προδιαγραφών για BTSQ-P

BTSQ20PY1
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1,570
    Πλάτος mm 460
    Βάθος mm 765
Βάρος Μονάδα kg 110
Συμπιεστής Type   Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Ελάχ. °CDB -5
    Μέγ. °CDB 43
  Θέρμανση Ελάχ. °CWB -25
    Μέγ. °CWB 15.5
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A
  GWP   2,087.5
Τροφοδοσία ισχύος Name   Y1
  Φάση   3~
  Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 380-415
Σημειώσεις (1) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB
  (2) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.
  (3) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή.
  (4) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.
  (5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.
  (6) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA
  (7) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).
  (8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου