Πίνακας προδιαγραφών για EBLA09-16D3W1

EBLA09DA3W1 EBLA11DA3W1 EBLA14DA3W1 EBLA16DA3W1
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 9.37 (1), 9.00 (2) 10.6 (1), 9.82 (2) 12.0 (1), 12.5 (2) 16.0 (1), 16.0 (2)
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.35 (3), 9.10 (4) 11.6 (3), 11.5 (4) 12.8 (3), 12.7 (4) 14.0 (3), 15.3 (4)
Απόδοση θερμαντήρα Βήμα 1 kW 3 3 3 3
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.79 (3), 1.71 (4) 3.56 (3), 2.17 (4) 4.06 (3), 2.51 (4) 4.58 (3), 3.24 (4)
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.91 (1), 2.43 (2) 2.18 (1), 2.68 (2) 2.46 (1), 3.42 (2) 3.53 (1), 4.56 (2)
COP 4.91 (1), 3.71 (2) 4.83 (1), 3.66 (2) 4.87 (1), 3.64 (2) 4.53 (1), 3.51 (2)
EER 3.35 (3), 5.34 (4) 3.26 (3), 5.31 (4) 3.16 (3), 5.04 (4) 3.06 (3), 4.74 (4)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 870 870 870 870
    Πλάτος mm 1,380 1,380 1,380 1,380
    Βάθος mm 460 460 460 460
Βάρος Μονάδα kg 149 149 149 149
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min     70.4 85.0
    Ψύξη Υψ. m³/min     85.0 85.0
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Πλευρά νερού Ελάχ. °C     15 (6) 15 (6)
      Μέγ. °C     60 (6) 60 (6)
  Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB     10 10
      Μέγ. °CDB     43 43
    Πλευρά νερού Ελάχ. °C     5 5
      Μέγ. °C     22 22
  Ζεστό νερό χρήσης Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB     -25 -25
      Μέγ. °CDB     35 35
    Πλευρά νερού Ελάχ. °C     25 25
      Μέγ. °C     55 (6) 55 (6)
Ψυκτικό μέσο Type   R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
  Φορτίο kg 3.80 3.80 3.80 3.80
  Φορτίο TCO2Eq 2.57 2.57 2.57 2.57
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) %     134 132
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) %     185 185
Εξάρτημα συμπιεστή Γενική τροφοδοσία ρεύματος Φάση   3N 3N 3N 3N
    Τάση V 400 400 400 400
Τροφοδοσία ισχύος Name   W1 W1 W1 W1
  Φάση   3~ 3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 400 400 400 400
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB
  (4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB
  (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825
  (6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας
  (7) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (7) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (7) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (7) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP       3.42 3.37
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου       A++ A++
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP       4.70 4.69
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου       A+++ A+++