Πίνακας προδιαγραφών για EBLA09-16DV3

EBLA09DAV3 EBLA11DAV3 EBLA14DAV3 EBLA16DAV3
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 9.37 (1), 9.00 (2) 10.6 (1), 9.82 (2) 12.0 (1), 12.5 (2) 16.0 (1), 16.0 (2)
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.35 (3), 9.10 (4) 11.6 (3), 11.5 (4) 12.8 (3), 12.7 (4) 14.0 (3), 15.3 (4)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.79 (3), 1.71 (4) 3.56 (3), 2.17 (4) 4.06 (3), 2.51 (4) 4.58 (3), 3.24 (4)
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.91 (1), 2.43 (2) 2.18 (1), 2.68 (2) 2.46 (1), 3.42 (2) 3.53 (1), 4.56 (2)
COP 4.91 (1), 3.71 (2) 4.83 (1), 3.66 (2) 4.87 (1), 3.64 (2) 4.53 (1), 3.51 (2)
EER 3.35 (3), 5.34 (4) 3.26 (3), 5.31 (4) 3.16 (3), 5.04 (4) 3.06 (3), 4.74 (4)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 870 870 870 870
    Πλάτος mm 1,380 1,380 1,380 1,380
    Βάθος mm 460 460 460 460
Βάρος Μονάδα kg 147 147 147 147
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 48.0 55.8 70.4 85.0
    Ψύξη Υψ. m³/min 63.1 70.4 85.0 85.0
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Πλευρά νερού Ελάχ. °C 9 (6) 9 (6) 9 (6) 9 (6)
      Μέγ. °C 60 (6) 60 (6) 60 (6) 60 (6)
  Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB 10 10 10 10
      Μέγ. °CDB 43 43 43 43
    Πλευρά νερού Ελάχ. °C 5 5 5 5
      Μέγ. °C 22 22 22 22
  Ζεστό νερό χρήσης Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -25 -25 -25 -25
      Μέγ. °CDB 35 35 35 35
    Πλευρά νερού Ελάχ. °C 25 25 25 25
      Μέγ. °C 55 (6) 55 (6) 55 (6) 55 (6)
Ψυκτικό μέσο Type   R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
  Φορτίο kg 3.80 3.80 3.80 3.80
  Φορτίο TCO2Eq 2.57 2.57 2.57 2.57
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.44 3.37 3.42 3.37
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++ A++
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 135 132 134 132
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.82 4.73 4.70 4.69
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+++ A+++ A+++ A+++
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 190 186 185 185
Εξάρτημα συμπιεστή Γενική τροφοδοσία ρεύματος Φάση   1 1 1 1
    Τάση V 230 230 230 230
Τροφοδοσία ισχύος Name   V3 V3 V3 V3
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB
  (4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB
  (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825
  (6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας
  (7) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (7) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (7) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (7) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.