Πίνακας προδιαγραφών για EHBX-D9W / ERGA04-08DV

EHBX08DA9W / ERGA06DAV3 EHBX08DA9W / ERGA08DAV3
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 6.00 (1), 5.90 (2) 7.50 (1), 7.80 (2)
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 5.96 (1), 4.87 (2) 6.25 (1), 5.35 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 1.24 (1), 1.69 (2) 1.63 (1), 2.23 (2)
  Ψύξη Ονομ. kW 1.06 (1), 1.33 (2) 1.16 (1), 1.51 (2)
COP 4.85 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2)
EER 5.61 (1), 3.67 (2) 5.40 (1), 3.54 (2)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.26 3.32
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.47 4.56
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++
Σημειώσεις Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )