Πίνακας προδιαγραφών για EHSHB-A / ERLQ-CV3

EHSHB04P30AA / ERLQ004CAV3 EHSHB08P30AA / ERLQ006CAV3 EHSHB08P50AA / ERLQ006CAV3 EHSHB08P30AA / ERLQ008CAV3 EHSHB08P50AA / ERLQ008CAV3 EHSHB16P50AA / ERLQ011CAV3 EHSHB16P50AA / ERLQ014CAV3 EHSHB16P50AA / ERLQ016CAV3
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
  Ψυχρό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,221 1,263 1,858 1,387 2,200 2,394 2,394 2,394
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 5.473 5.653 8.379 6.226 10.000 10.755 10.755 10.755
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 92 89 95 80 80 76 76 76
  Θερμό κλίμα Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 4.229 4.763 6.796 5.091 8.000 8.600 8.600 8.600
    AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 948 1,068 1,510 1,138 1,696 1,921 1,921 1,921
    Ƞwh (water heating efficiency) % 120 107 117 100 106 95 95 95
  Μέσο κλίμα Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 103 98 108 90 99 84 84 84
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 4.753 5.138 7.453 5.630 8.105 9.681 9.681 9.681
    AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,063 1,148 1,654 1,256 1,797 2,158 2,158 2,158
    Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού A A A A A A A A
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/h 2,700 2,820 2,820 2,820 2,820      
  Άλλο Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.050 0.050 0.050
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.050 0.050 0.050
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.043 0.048 0.048 0.048 0.048 0.105 0.105 0.105
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    Έλεγχος απόδοσης 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Psup kW 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
    Τύπος εισόδου ενέργειας Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά
Εναλλάκτης θερμότητας πλευράς νερού Ταχύτητα ροής νερού Θέρμανση Ονομ. l/min 13.0 (5), 11.3 (6) 17.4 (5), 16.6 (6) 17.4 (5), 16.6 (6) 22.3 (5), 20.8 (6) 22.3 (5), 20.8 (6) 33.8 (5), 29.8 (6) 42.4 (5), 39.4 (6) 44.0 (5), 42.6 (6)
Pump Pump-=-Pump type Grundfos UPM2 15-70 CES87 Grundfos UPM2 15-70 CES87 Grundfos UPM2 15-70 CES87 Grundfos UPM2 15-70 CES87 Grundfos UPM2 15-70 CES87 Grundfos UPM2 15-70 CES87 Grundfos UPM2 15-70 CES87 Grundfos UPM2 15-70 CES87
  Ονομαστική μονάδα ESP Θέρμανση kPa 46.0 (5), 48.0 (6) 40.0 (5), 41.0 (6) 40.0 (5), 41.0 (6) 37.0 (5), 36.0 (6) 37.0 (5), 36.0 (6)      
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Prated στους -22°C kW 4 4 4 5 5 9 10 11
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 3,069 4,008 4,008 4,538 4,538 8,185 9,676 10,405
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 109 103 103 110 110 101 100 100
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) PERd % 92.0 98.8 98.8 96.4 96.4 79.2 81.6 82.0
      Pdh kW 2.2 2.6 2.6 3.2 3.2 5.2 6.2 6.6
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) PERd % 236.8 176.8 176.8 223.2 223.2 220.0 220.0 220.0
      Pdh kW 1.6 2.6 2.6 3.2 3.2 5.2 5.2 5.2
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) PERd % 35.6 42.0 42.0 39.2 39.2 48.8 45.2 43.2
      Pdh kW 0.8 1.0 1.0 1.2 1.2 5.7 6.4 6.8
      TOL °C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      WTOL °C 55 55 55 55 55 55 55 55
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 0.89 1.05 1.05 0.98 0.98 1.22 1.13 1.08
    G Συνθήκες (-15°CDB/-) Pdh kW 2.9 3.6 3.6 4.3 4.3 7.1 8.4 8.9
      PERd % 50.0 56.8 56.8 53.2 53.2 60.4 60.0 56.8
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-G Condition (-15°CDB/-)-=-Copd 1.25 1.42 1.42 1.33 1.33 1.51 1.50 1.42
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) Pdh kW 2.9 3.6 3.6 4.3 4.3 7.1 8.4 8.9
      PERd % 50.0 56.8 56.8 53.2 53.2 60.4 60.0 56.8
      Tbiv °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 1.25 1.42 1.42 1.33 1.33 1.51 1.50 1.42
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -22°C) kW 3.5 4.4 4.4 5.2 5.2 3.4 4.6 4.9
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) PERd % 150.0 130.4 130.4 147.6 147.6 130.0 128.0 127.6
      Pdh kW 1.4 2.0 2.0 2.4 2.4 3.2 3.8 4.0
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Pdh kW 1.6 3.0 3.0 3.6 3.6 6.1 6.1 6.1
      PERd % 346.0 221.6 221.6 311.6 311.6 302.4 302.4 302.4
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 8.65 5.54 5.54 7.79 7.79 7.56 7.56 7.56
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Prated στους 2°C kW 4 5 5 7 7 8 10 10
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 179 145 145 171 171 146 144 145
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,174 1,901 1,901 1,932 1,932 2,637 3,282 3,429
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) Tbiv °C 2 2 2 2 2 2 2 2
      PERd % 84.4 91.6 91.6 86.0 86.0 72.8 76.0 71.2
      Pdh kW 4.3 5.5 5.5 6.6 6.6 7.6 9.8 10.3
      Space heating-=-Warm climate water outlet 55°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 2.11 2.29 2.29 2.15 2.15 1.82 1.90 1.78
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) PERd % 84.4 91.6 91.6 86.0 86.0 72.8 76.0 71.2
      Pdh kW 4.3 5.5 5.5 6.6 6.6 7.6 9.8 10.3
      Space heating-=-Warm climate water outlet 55°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) PERd % 150.4 136.4 136.4 148.0 148.0 122.8 128.8 130.0
      Pdh kW 2.8 3.5 3.5 4.2 4.2 4.9 6.3 6.6
      Space heating-=-Warm climate water outlet 55°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) PERd % 290.4 194.4 194.4 260.8 260.8 235.2 235.2 235.2
      Pdh kW 1.6 2.9 2.9 3.5 3.5 5.4 5.4 5.4
      Space heating-=-Warm climate water outlet 55°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) PERd % 81.2 83.6 83.6 84.0 84.0 77.6 76.8 74.0
      Pdh kW 4.2 5.3 5.3 5.4 5.4 9.0 10.9 12.6
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) Tbiv °C -7 -7 -7 -4 -4 -7 -7 -7
      Pdh kW 4.2 5.3 5.3 5.8 5.8 9.0 10.9 12.6
      PERd % 81.2 83.6 83.6 94.4 94.4 77.6 76.8 73.6
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 2.03 2.09 2.09 2.36 2.36 1.94 1.92 1.84
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) TOL °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Pdh kW 4.1 5.1 5.1 5.1 5.1 9.1 9.8 11.2
      PERd % 65.6 71.6 71.6 71.6 71.6 71.2 65.2 62.8
      WTOL °C 55 55 55 55 55 55 55 55
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 1.64 1.79 1.79 1.79 1.79 1.78 1.63 1.57
    Γενικά Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 130 125 125 127 127 125 126 125
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,934 3,828 3,828 4,725 4,725 6,345 7,654 8,978
      Prated στους -10°C kW 5 6 6 8 8 10 12 14
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-General-=-Seasonal space heating eff class A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Pdh kW 2.6 3.1 3.1 3.9 3.9 5.4 6.6 7.8
      PERd % 132.4 125.2 125.2 130.0 130.0 132.0 132.0 127.6
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Pdh kW 1.8 2.1 2.1 2.6 2.6 4.6 4.6 4.9
      PERd % 177.2 163.6 163.6 176.8 176.8 170.4 173.6 178.8
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) PERd % 262.0 239.6 239.6 239.6 239.6 252.0 258.0 260.8
      Pdh kW 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0 5.5 5.5 5.4
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 0.7 0.9 0.9 2.4 2.4 1.0 2.5 3.0
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.53 (1), 3.98 (2), 4.26 (3), 3.47 (4) 6.06 (1), 5.78 (2), 5.14 (3), 4.60 (4) 6.06 (1), 5.78 (2), 5.14 (3), 4.60 (4) 7.78 (1), 7.27 (2), 5.53 (3), 5.51 (4) 7.78 (1), 7.27 (2), 5.53 (3), 5.51 (4) 11.80 (1), 10.40 (2), 5.95 (3), 7.74 (4) 14.81 (1), 13.73 (2), 8.28 (3), 9.57 (4) 15.34 (1), 14.86 (2), 8.04 (3), 10.05 (4)
  Ελάχ. kW 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2)      
  Μέγ. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.02 (1), 9.53 (2) 10.02 (1), 9.53 (2) 11.38 (1), 11.00 (2) 14.55 (1), 13.59 (2) 16.10 (1), 15.22 (2)
General LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 39 39 39 39 39 39 39 39
  Περιγραφή προϊόντος General-=-Product description-=-Low temperature heat pump Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 61 61 61 62 62 64 64 66
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Μέγ. kW 1.12 (1), 1.44 (2) 1.99 (1), 2.32 (2) 1.99 (1), 2.32 (2) 2.54 (1), 2.96 (2) 2.54 (1), 2.96 (2) 2.64 (1), 3.25 (2) 3.43 (1), 4.22 (2) 3.83 (1), 4.71 (2)
    Ονομ. kW 0.87 (1), 1.04 (2), 1.49 (3), 0.85 (4) 1.30 (1), 1.58 (2), 1.88 (3), 1.26 (4) 1.30 (1), 1.58 (2), 1.88 (3), 1.26 (4) 1.69 (1), 2.04 (2), 1.98 (3), 1.56 (4) 1.69 (1), 2.04 (2), 1.98 (3), 1.56 (4) 2.57 (1), 3.13 (2), 2.43 (3), 2.35 (4) 3.42 (1), 4.07 (2), 3.17 (3), 2.93 (4) 3.42 (1), 4.07 (2), 3.17 (3), 2.93 (4)
Εσωτερική μονάδα 5.23 (1), 3.84 (2), 2.85 (3), 4.07 (4) 4.65 (1), 3.66 (2), 2.73 (3), 3.64 (4) 4.65 (1), 3.66 (2), 2.73 (3), 3.64 (4) 4.60 (1), 3.57 (2), 2.78 (3), 3.54 (4) 4.60 (1), 3.57 (2), 2.78 (3), 3.54 (4) 4.38 (1), 3.32 (2), 2.45 (3), 3.29 (4) 4.27 (1), 3.34 (2), 2.58 (3), 3.22 (4) 4.10 (1), 3.22 (2), 2.44 (3), 3.15 (4)
Σημειώσεις Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB
  EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB
  DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)