Πίνακας προδιαγραφών για EHVX-C / ERHQ-BV3

EHVX16S18CA3V / ERHQ011BAV3 EHVX16S26CA9W / ERHQ011BAV3 EHVX16S26CA9W / ERHQ014BAV3 EHVX16S18CA3V / ERHQ014BAV3 EHVX16S18CA3V / ERHQ016BAV3 EHVX16S26CA9W / ERHQ016BAV3
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.2 (3), 10.30 (4) 11.2 (3), 10.30 (4) 14.0 (3), 13.1 (4) 14.0 (3), 13.1 (4) 16.0 (3), 15.2 (4) 16.0 (3), 15.2 (4)
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 13.9 (2), 10.0 (1) 13.9 (2), 10.0 (1) 17.3 (2), 12.5 (1) 17.3 (2), 12.5 (1) 17.8 (2), 13.1 (1) 17.8 (2), 13.1 (1)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 2.55 (3), 3.17 (4) 2.55 (3), 3.17 (4) 3.26 (3), 4.04 (4) 3.26 (3), 4.04 (4) 3.92 (3), 4.75 (4) 3.92 (3), 4.75 (4)
  Ψύξη Ονομ. kW 3.86 (2), 3.69 (1) 3.86 (2), 3.69 (1) 5.86 (2), 5.39 (1) 5.86 (2), 5.39 (1) 6.87 (2), 5.95 (1) 6.87 (2), 5.95 (1)
COP 4.39 (3), 3.25 (4) 4.39 (3), 3.25 (4) 4.29 (3), 3.24 (4) 4.29 (3), 3.24 (4) 4.08 (3), 3.20 (4) 4.08 (3), 3.20 (4)
EER 3.60 (2), 2.71 (1) 3.60 (2), 2.71 (1) 2.95 (2), 2.32 (1) 2.95 (2), 2.32 (1) 2.59 (2), 2.20 (1) 2.59 (2), 2.20 (1)
Σημειώσεις (1) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (1) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (1) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (1) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (1) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (1) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (2) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (2) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (2) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (2) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (2) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (2) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  (3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)