Πίνακας προδιαγραφών για EHYHBH-AV3 / EVLQ-CV3

EHYHBH05AAV3 / EVLQ05CAV3 EHYHBH08AAV3 / EVLQ08CAV3
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.80 (1), 1.80 (2) 1.80 (1), 1.80 (2)
  Ονομ. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 7.40 (1), 6.89 (2)
  Μέγ. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 10.02 (1), 9.53 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 0.87 (1), 1.13 (2) 1.66 (1), 2.01 (2)
COP 5.04 (1), 3.58 (2) 4.45 (1), 3.42 (2)
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)