Πίνακας προδιαγραφών για EKHBHE-B / ERHQ-BV3

EKHBHE008BA3V3 / ERHQ006BAV3 EKHBHE008BA3V3 / ERHQ007BAV3 EKHBHE008BA3V3 / ERHQ008BAV3
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 4.36 (1), 3.87 (2) 4.36 (1), 3.87 (2) 4.36 (1), 3.87 (2)
  Ονομ. kW 5.75 (1), 5.03 (2) 6.84 (1), 6.10 (2) 8.43 (1), 7.64 (2)
  Μέγ. kW 7.45 (1), 6.68 (2) 8.79 (1), 7.98 (2) 9.58 (1), 8.76 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 1.26 (1), 1.58 (2) 1.58 (1), 1.95 (2) 2.08 (1), 2.54 (2)
COP 4.56 (1), 3.18 (2) 4.34 (1), 3.13 (2) 4.05 (1), 3.00 (2)
Σημειώσεις (1) - Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C). Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C). Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C). Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Ψύξη: Ta 35°C; LWE 7°C; Dt 5°C; Θέρμανση: Ta 7°CDB/6°CWB; LWC 45°C; Dt 5°C (2) - Ψύξη: Ta 35°C; LWE 7°C; Dt 5°C; Θέρμανση: Ta 7°CDB/6°CWB; LWC 45°C; Dt 5°C (2) - Ψύξη: Ta 35°C; LWE 7°C; Dt 5°C; Θέρμανση: Ta 7°CDB/6°CWB; LWC 45°C; Dt 5°C