Πίνακας προδιαγραφών για EKHBRD-ACV1 / ERSQ-AV1

EKHBRD011ACV1 / ERSQ011AAV1 EKHBRD014ACV1 / ERSQ014AAV1 EKHBRD016ACV1 / ERSQ016AAV1
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11 (1), 11 (2), 11 (3) 14 (1), 14 (2), 14 (3) 16 (1), 16 (2), 16 (3)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 3.57 (1), 4.40 (2), 2.61 (3) 4.66 (1), 5.65 (2), 3.55 (3) 5.57 (1), 6.65 (2), 4.31 (3)
COP 3.08 (1), 2.50 (2), 4.22 (3) 3.00 (1), 2.48 (2), 3.94 (3) 2.88 (1), 2.41 (2), 3.72 (3)
Σημειώσεις (1) - EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (1) - EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (1) - EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  (2) - EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (2) - EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (2) - EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  (3) - EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (3) - EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (3) - EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB