Πίνακας προδιαγραφών για EKHBRD-ADV17 / ERSQ-AV1

EKHBRD011ADV17 / ERSQ011AAV1 EKHBRD014ADV17 / ERSQ014AAV1 EKHBRD016ADV17 / ERSQ016AAV1
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.3 (1), 11.0 (2), 11.2 (3) 14.5 (1), 14.0 (2), 14.4 (3) 16.0 (1), 16.0 (2), 16.0 (3)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 3.87 (1), 4.40 (2), 2.67 (3) 5.09 (1), 5.65 (2), 3.87 (3) 5.86 (1), 6.65 (2), 4.31 (3)
COP 2.92 (1), 2.50 (2), 4.20 (3) 2.85 (1), 2.48 (2), 3.72 (3) 2.73 (1), 2.41 (2), 3.72 (3)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   2.96 2.98 3.01
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+ A+ A+
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 115 116 117
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   2.70 2.81 2.88
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 105 110 112
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   C B B
Σημειώσεις (1) - EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (1) - EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (1) - EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  (2) - EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (2) - EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (2) - EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  (3) - EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (3) - EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (3) - EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB