Πίνακας προδιαγραφών για FCAG-A / RQ-BW1

FCAG71AVEB / RQ71B8W1B FCAG100AVEB / RQ100B8W1B FCAG125AVEB / RQ125B8W1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 7.10 (1) 10.0 (1) 12.5 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 8.00 (2) 11.2 (2) 14.6 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   2.70 2.81 2.69
  COP   2.89 3.06 2.89
  Annual energy consumption kWh 1,315 1,780 2,325
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   D C D
    Θέρμανση   D D D
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m