Πίνακας προδιαγραφών για FDA-A / RZASG-MY1

FDA125A5VEB / RZASG125M7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.1 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 13.5 (2)
Ψύξη χώρου Απόδοση Pdesign kW 12.1
  SEER   5.03
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,444
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 6.00
  SCOP/A   3.58
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,346
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά