Πίνακας προδιαγραφών για FHA-A(9) / RXS-L

FHA50AVEB9 / RXS50L2V1B FHA50AVEB99 / RXS50L2V1B FHA60AVEB9 / RXS60L2V1B FHA60AVEB99 / RXS60L2V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 5.00 5.00 5.70 5.70
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 6.00 6.00 7.20 7.20
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 765 765 861 861
  COP   3.35 3.35 3.32 3.32
  EER   3.27 3.27 3.31 3.31
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A
    Θέρμανση   C C C C
Ψύξη χώρου Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a   298   332
  Απόδοση Pdesign kW   5.00   5.70
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a   1,578   1,705
  Απόδοση Pdesign kW   4.35   4.71
Σημειώσεις (1) - Οι εφαρμογές «Code du travail» αφορούν μη δημόσια κτίρια (για παράδειγμα γραφεία). (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Οι εφαρμογές «Code du travail» αφορούν μη δημόσια κτίρια (για παράδειγμα γραφεία). (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A+   A+
  SEER     5.87   6.02
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A   A
  SCOP/A     3.86   3.87