Πίνακας προδιαγραφών για FTXTA-BB / RXTA-N

FTXTA30B2V1BB / RXTA30N2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 0.70
  Ονομ. kW 3.00
  Μέγ. kW 4.50
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 0.80
  Ονομ. kW 3.20
  Μέγ. kW 6.90
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 357
  COP   4.87
  EER   4.20
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A
    Θέρμανση   A
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (4) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας