Πίνακας προδιαγραφών για FWN-AF

FWN04AAFN6V3 FWN05AAFN6V3 FWN06AAFN6V3 FWN07AAFN6V3 FWN08AAFN6V3 FWN10AAFN6V3
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Αντιληπτή απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW 2.18 (1) 2.52 (1) 3.84 (1) 4.30 (1) 4.96 (1) 5.34 (1)
    Υψηλή kW 2.95 (1) 3.53 (1) 4.39 (1) 4.97 (1) 6.19 (1) 6.71 (1)
  Συνολική απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW 2.82 (1) 3.36 (1) 5.17 (1) 5.71 (1) 6.14 (1) 6.77 (1)
    Υψηλή kW 3.76 (1) 4.61 (1) 5.91 (1) 6.55 (1) 7.46 (1) 8.35 (1)
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW 3.23 (3) 3.23 (3) 5.25 (3) 5.21 (3) 7.02 (3) 6.99 (3)
    Υψηλή kW 3.91 (3) 3.89 (3) 5.72 (3) 5.65 (3) 7.99 (3) 7.94 (3)
Ισχύς εισόδου Χαμηλή kW 0.45 0.40 0.10 0.10 0.12 0.12
  Υψηλή kW 0.112 0.112 0.152 0.152 0.248 0.248
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 559 559 559 559 559 559
    Πλάτος mm 754 754 964 964 1,170 1,170
    Βάθος mm 280 280 280 280 280 280
Βάρος Μονάδα kg 34.7 35.5 43.2 44.4 50.3 51.7
Ανεμιστήρας Διαθέσιμη στατική πίεση Χαμηλή Pa 29 30 41 41 38 38
    Υψηλή Pa 65 65 59 59 67 66
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA 54 (4) 54 (4) 59 (4) 61 (4) 62 (4) 62 (4)
  Υψηλή dBA 66 (4) 66 (4) 69 (4) 69 (4) 72 (4) 72 (4)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Χαμηλή dBA 49 (5) 49 (5) 54 (5) 56 (5) 57 (5) 57 (5)
  Υψ. dBA 61 (5) 61 (5) 64 (5) 64 (5) 67 (5) 67 (5)
Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h 491 (1) 584 (1) 904 (1) 998 (1) 1,075 (1) 1,185 (1)
    Υψηλή l/h 666 (1) 810 (1) 1,040 (1) 1,148 (1) 1,322 (1) 1,476 (1)
  Θέρμανση Υψ. l/h 342 (3) 340 (3) 501 (3) 496 (3) 700 (3) 695 (3)
    Χαμηλή l/h 283 (3) 283 (3) 460 (3) 456 (3) 614 (3) 612 (3)
  Πτώση πίεσης νερού Ψύξη Χαμηλή kPa 10 (1) 8 (1) 18 (1) 15 (1) 16 (1) 10 (1)
      Υψηλή kPa 7 (1) 7 (1) 14 (1) 12 (1) 10 (1) 25 (1)
    Θέρμανση Χαμηλή kPa 5 (3) 5 (3) 12 (3) 10 (3) 8 (3) 20 (3)
      Υψ. kPa 7 (3) 7 (3) 14 (3) 12 (3) 10 (3) 25 (3)
Piping connections Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 17 17 17 17 17 17
Συνδέσεις νερού Πρωταρχική σερπαντίνα inch 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 "
  Επιπρόσθετη σερπαντίνα inch 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 "
Τροφοδοσία ισχύος Τύπος   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K
  (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K
  (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741
  (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.