Πίνακας προδιαγραφών για FWV-DAT

FWV15DAT FWV01DAT FWV15DATVS FWV15DATV3 FWV01DATV3 FWV02DAT FWV25DAT FWV02DATVS FWV02DATV3 FWV25DATVS FWV25DATV3 FWV03DAT FWV35DAT FWV35DATV3 FWV03DATVS FWV03DATV3 FWV35DATVS FWV04DAT FWV04DATVS FWV04DATV3 FWV06DAT FWV06DATV3 FWV06DATVS FWV08DAT FWV08DATV3 FWV10DAT FWV10DATV3
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 dBA     27 (6)         27 (6)   21 (6)         21 (6)   30 (6)   30 (6)       34 (6)        
  Χαμηλή dBA       33 (6) 32 (6)       35 (6)   30 (6)     30 (6)   31 (6)       30 (6)   38 (6)     42 (6)   44 (6)
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 dBA     50 (6)         50 (6)   47 (6)         47 (6)   55 (6)   55 (6)       55 (6)        
  Υψ. dBA       44 (6) 42 (6)       45 (6)   43 (6)     47 (6)   43 (6)       48 (6)   51 (6)     56 (6)   62 (6)
Πτώση πίεσης νερού Θέρμανση Ονομαστική kPa 12 11       10 13         9 10         10     12     10   16  
  Ψύξη Ονομαστική kPa 14 13       12 16         11 12         12     14     12   19  
Control systems Wired remote control FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A       FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A         FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A         FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A     FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A     FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A   FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A  
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA       38 (4) 37 (4)       40 (4)   35 (4)     35 (4)   36 (4)       35 (4)   43 (4)     47 (4)   49 (4)
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 dBA     32 (4)         32 (4)   26 (4)         26 (4)   35 (4)   35 (4)       39 (4)        
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 dBA     55 (4)         55 (4)   52 (4)         52 (4)   60 (4)   60 (4)       60 (4)        
  Υψηλή dBA       49 (4) 47 (4)       50 (4)   48 (4)     52 (4)   48 (4)       53 (4)   56 (4)     61 (4)   67 (4)
Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h       216 (1) 179 (1)       234 (1)   275 (1)     340 (1)   302 (1)       431 (1)   515 (1)     682 (1)   706 (1)
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 l/h     206 (1)         221 (1)   239 (1)         263 (1)   340 (1)   431 (1)       457 (1)        
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 l/h     364 (1)         449 (1)   498 (1)         619 (1)   755 (1)   902 (1)       915 (1)        
    Υψηλή l/h       299 (1) 264 (1)       337 (1)   415 (1)     602 (1)   503 (1)       743 (1)   774 (1)     1,152 (1)   1,376 (1)
  Θέρμανση Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 l/h     236 (2)         246 (2)   270 (2)         293 (2)   415 (2)   430 (2)       526 (2)        
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 l/h     418 (2)         445 (2)   561 (2)         683 (2)   907 (2)   1,003 (2)       1,061 (2)        
    Υψ. l/h       320 (2) 317 (2)       373 (2)   469 (2)     704 (2)   506 (2)       736 (2)   866 (2)     1,129 (2)   1,455 (2)
    Χαμηλή l/h       252 (2) 211 (2)       260 (2)   302 (2)     415 (2)   301 (2)       430 (2)   575 (2)     690 (2)   764 (2)
  Πτώση πίεσης νερού Θέρμανση Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kPa     8 (2)         6 (2)   6 (2)         4 (2)   5 (2)   4 (2)       6 (2)        
      Υψ. kPa       14 (2) 15 (2)       12 (2)   17 (2)     13 (2)   11 (2)       10 (2)   14 (2)     10 (2)   18 (2)
      Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kPa     21 (2)         16 (2)   23 (2)         16 (2)   21 (2)   17 (2)       19 (2)        
      Χαμηλή kPa       9 (2) 8 (2)       6 (2)   8 (2)     5 (2)   5 (2)       4 (2)   7 (2)     4 (2)   6 (2)
    Ψύξη Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kPa     20 (1)         20 (1)   22 (1)         16 (1)   18 (1)   18 (1)       17 (1)        
      Υψηλή kPa       14 (1) 13 (1)       13 (1)   16 (1)     12 (1)   13 (1)       12 (1)   14 (1)     12 (1)   20 (1)
      Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kPa     8 (1)         6 (1)   6 (1)         4 (1)   4 (1)   5 (1)       5 (1)        
      Χαμηλή kPa       8 (1) 7 (1)       7 (1)   8 (1)     4 (1)   6 (1)       5 (1)   7 (1)     5 (1)   6 (1)
    Ονομ. l/h 298 264       337 415         504 602         743     818     1,152   1,376  
  Θέρμανση Ονομ. l/h 298 264       337 415         504 602         743     818     1,152   1,376  
Κινητήρας ανεμιστήρα Model Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης       Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης         Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης         Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης     Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης     Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης   Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης  
  Ταχύτητα Steps 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)       3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)         3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)         3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)     3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)     3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)   3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)  
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ονομ. kW 1.52 (1) 1.24 (1)       1.70 (1) 2.03 (1)         2.38 (1) 2.63 (1)         3.27 (1)     3.87 (1)     5.27 (1)   6.24 (1)  
    Υψ. kW 1.74 (1) 1.54 (1)       1.96 (1) 2.42 (1)         2.93 (1) 3.51 (1)         4.33 (1)     4.77 (1)     6.71 (1)   8.02 (1)  
    Χαμηλή kW 1.26 (1) 1.04 (1)       1.36 (1) 1.60 (1)         1.76 (1) 1.98 (1)         2.51 (1)     3.17 (1)     3.97 (1)   4.11 (1)  
  Αντιληπτή απόδοση Χαμηλή kW 0.95 (1) 0.79 (1)       1.00 (1) 1.18 (1)         1.26 (1) 1.45 (1)         1.80 (1)     2.32 (1)     2.84 (1)   3.05 (1)  
    Υψ. kW 1.30 (1) 1.20 (1)       1.42 (1) 1.88 (1)         2.11 (1) 2.72 (1)         3.15 (1)     3.65 (1)     4.91 (1)   5.96 (1)  
    Ονομ. kW 1.14 (1) 0.97 (1)       1.24 (1) 1.57 (1)         1.70 (1) 2.04 (1)         2.45 (1)     2.92 (1)     3.83 (1)   4.63 (1)  
Εναλλάκτης θερμότητας Όγκος νερού l 0.5 0.5       0.7 0.7         1 1         1.4     1.4     2.1   2.1  
  Σειρές Ποσότητα 2 2       3 3         3 2         3     3     3   3  
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.086 0.086       0.086 0.138         0.138 0.191         0.191     0.191     0.292   0.292  
  Βήμα πτερυγίου mm 1.6 1.8       1.6 1.8         1.6 1.6         1.8     1.6     2.1   2.1  
  Στάδια Ποσότητα 10 10       10 10         10 10         10     10     12   12  
Piping connections Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
  Νερό Έξοδος 1/2" 1/2"       1/2" 1/2"         1/2" 1/2"         1/2"     1/2"     3/4"   3/4"  
Ισχύς εισόδου Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kW     0.066         0.066   0.082         0.082   0.105   0.105       0.105        
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW     0.02         0.02   0.02         0.02   0.04   0.04       0.04        
  Υψηλή kW       0.053 0.037       0.053   0.057     0.065   0.056       0.098   0.098     0.182   0.244
  Χαμηλή kW       0.03 0.02       0.02   0.03     0.04   0.03       0.04   0.05     0.09   0.11
  Ονομ. W 36 28       36 44         43 61         61     68     127   169  
  Χαμηλή W 25 21       24 29         29 37         38     47     86   109  
  Υψ. W 53 37       53 57         56 98         98     98     182   244  
Στάθμη ηχητικής ισχύος Υψ. dBA 49 47       50 48         48 52         53     56     61   67  
  Χαμηλή dBA 38 37       40 35         34 35         35     43     47   49  
  Ονομ. dBA 44 42       44 43         42 43         43     49     54   60  
Φίλτρο αέρα Type Πλαστικό Πλαστικό       Πλαστικό Πλαστικό         Πλαστικό Πλαστικό         Πλαστικό     Πλαστικό     Πλαστικό   Πλαστικό  
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 774 774 774 774 774 774 987 774 774 984 984 987 1,194 1,190 984 984 1,190 1,194 1,190 1,190 1,194 1,190 1,190 1,404 1,400 1,404 1,400
    Βάθος mm 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 251 251 251 251
    Ύψος mm 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564
Συνδέσεις νερού Επιπρόσθετη σερπαντίνα inch                               1/2"                      
  Πρωταρχική σερπαντίνα inch     1/2" 1/2" 1/2"     1/2" 1/2" 1/2" 1/2"     1/2" 1/2" 1/2" 1/2"   1/2" 1/2"   1/2" 1/2"   3/4 "   3/4 "
Casing Colour Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο       Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο         Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο         Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο     Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο     Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο   Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο  
Βάρος Μονάδα kg 20 19 19.7 19.7 19.7 20 25 20.6 20.6 25.5 25.5 25 30 31.0 26.7 26.7 31.0 30 30.4 30.4 31 32.3 32.3 41 41.4 41 41.6
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Μέτρια m³/h 271 233       271 341         341 450         497     605     771   1,022  
    Χαμηλή m³/h 211 178       211 241         241 320         361     470     570   642  
    Υψ. m³/h 344 319       344 442         442 640         706     785     1,011   1,393  
  Type 1 1       1 2         2 2         2     2     2   2  
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Αντιληπτή απόδοση 2 σωλήνες Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kW     1.51 (1)         1.83 (1)   2.31 (1)         2.47 (1)   3.53 (1)   4.10 (1)       4.10 (1)        
    Χαμηλή kW       0.93 (1) 0.77 (1)       0.98 (1)   1.15 (1)     1.41 (1)   1.23 (1)       1.76 (1)   2.27 (1)     2.75 (1)   2.94 (1)
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW     0.88 (1)         0.92 (1)   1.02 (1)         1.08 (1)   1.41 (1)   1.76 (1)       1.92 (1)        
    Υψηλή kW       1.25 (1) 1.16 (1)       1.37 (1)   1.82 (1)     2.69 (1)   2.05 (1)       3.05 (1)   3.55 (1)     4.73 (1)   5.72 (1)
  Συνολική απόδοση 2 σωλήνες Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kW     2.05 (1)         2.55 (1)   2.82 (1)         3.53 (1)   4.30 (1)   5.16 (1)       5.23 (1)        
    Χαμηλή kW       1.24 (1) 1.02 (1)       1.34 (1)   1.57 (1)     1.94 (1)   1.73 (1)       2.47 (1)   2.95 (1)     3.88 (1)   4.00 (1)
    Υψηλή kW       1.69 (1) 1.50 (1)       1.91 (1)   2.36 (1)     3.45 (1)   2.87 (1)       4.23 (1)   4.41 (1)     6.53 (1)   7.78 (1)
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW     1.18 (1)         1.27 (1)   1.38 (1)         1.51 (1)   1.94 (1)   2.47 (1)       2.63 (1)        
Απόδοση θέρμανσης 2 σωλήνων Χαμηλή kW 1.71 (2) 1.43 (2)       1.79 (2) 2.07 (2)         2.28 (2) 2.81 (2)         2.98 (2)     3.96 (2)     4.77 (2)   5.24 (2)  
    Μέτρια kW 2.04 (2) 1.73 (2)       2.18 (2) 2.68 (2)         3.08 (2) 3.69 (2)         3.90 (2)     4.87 (2)     6.23 (2)   7.80 (2)  
    Υψ. kW 2.20 (2) 2.14 (2)       2.57 (2) 3.20 (2)         3.81 (2) 4.78 (2)         5.10 (2)     5.95 (2)     7.83 (2)   10.03 (2)  
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 2 σωλήνες Υψηλή kW       1.84 (2) 1.82 (2)       2.15 (2)   2.70 (2)     4.05 (2)   2.94 (2)       4.24 (2)   4.98 (2)     6.49 (2)   8.37 (2)
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kW     2.40 (2)         2.56 (2)   3.22 (2)         3.92 (2)   5.22 (2)   5.77 (2)       6.10 (2)        
    Χαμηλή kW       1.45 (2) 1.21 (2)       1.50 (2)   1.74 (2)     2.39 (2)   1.76 (2)       2.47 (2)   3.31 (2)     3.97 (2)   4.39 (2)
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW     1.36 (2)         1.41 (2)   1.55 (2)         1.69 (2)   2.39 (2)   2.47 (2)       3.03 (2)        
Αντικραδασμική μόνωση Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1       Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1         Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1         Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1     Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1     Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1   Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1  
Ρεύμα εισόδου Μέτρια A 0.16 0.13       0.16 0.21         0.20 0.29         0.29     0.31     0.57   0.76  
  Υψ. A 0.24 0.17   0.20 0.16 0.24 0.26   0.20   0.27 0.25 0.44 0.40   0.27   0.44   0.40 0.43 0.39   0.82 0.80 1.10 1.07
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 A     0.29         0.29   0.36         0.36   0.47   0.47       0.47        
  Χαμηλή A 0.12 0.10   0.11 0.09 0.11 0.14   0.11   0.14 0.14 0.19 0.19   0.14   0.19   0.19 0.22 0.19   0.39 0.39 0.50 0.54
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 A     0.08         0.08   0.11         0.11   0.19   0.19       0.19        
Απαιτούμενη διατομή καλωδίου mm² 1 1       1 1         1 1         1     1     1   1  
Απαιτούμενες ασφάλειες A 0.5 0.5       0.5 0.5         0.5 0.5         0.5     0.5     1   2  
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
  Φάση 1~ 1~       1~ 1~         1~ 1~         1~     1~     1~   1~  
Σημειώσεις Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.
  Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K
  Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K
Casing Colour       Λευκό - RAL9010 Λευκό - RAL9010 Λευκό - RAL9010     Λευκό - RAL9010 Λευκό - RAL9010 Λευκό - RAL9010 Λευκό - RAL9010     Λευκό - RAL9010 Λευκό - RAL9010 Λευκό - RAL9010 Λευκό - RAL9010   Λευκό - RAL9010 Λευκό - RAL9010   Λευκό - RAL9010 Λευκό - RAL9010   Λευκό - RAL9010   Λευκό - RAL9010
Τροφοδοσία ισχύος Τύπος       230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50     230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50     230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50   230 / 1 / 50   230 / 1 / 50
  Φάση       1~ 1~ 1~     1~ 1~ 1~ 1~     1~ 1~ 1~ 1~   1~ 1~   1~ 1~   1~   1~
Σημειώσεις     (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741     (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741     (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741   (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741   (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741   (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741   (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741
      (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα     (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα     (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα   (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα   (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα   (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα   (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα
      (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.     (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.     (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.   (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.   (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.   (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.   (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.