Πίνακας προδιαγραφών για EABH-D9W7

EABH16DF9W7
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 30.0 (5)
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB 0 (6)
    Πλευρά νερού Μέγ. °C 0 (6)
      Ελάχ. °C 0 (6)
  Θέρμανση Πλευρά νερού Μέγ. °C 0 (6)
      Min. °C 0 (6)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Nom. dBA 44.0 (4)
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 440
    Βάθος mm 390
    Ύψος mm 840
Περίβλημα Υλικό   Ρητίνη, λαμαρίνα
  Χρώμα   Λευκή + Μαύρη
Βάρος Μονάδα kg 38.0
Ηλεκτρικός θερμαντήρας Συνιστώμενες ασφάλειες A 20.000 (9)
  Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50
    Τάση V 400
    Όνομα   9W
    Φάση   3
Power supply Όνομα   Βλ. σημείωση 8
Σημειώσεις (1) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης).
  (2) - Περιλαμβάνονται οι σωληνώσεις + ο εφεδρικός θερμαντήρας, εξαιρείται το δοχείο διαστολής
  (3) - Εξαιρούμενου του νερού στη μονάδα. Αυτός ο ελάχ. όγκος νερού είναι επαρκής για τις περ. εφαρμογές. Σε σημαντικές διαδικασίες μπορεί να απαιτείται επιπλέον νερό.
  (4) - Μέτρηση με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτουργίας νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C. DB/WB 7°C/6°.
  (5) - Η τιμή μετράται σε ανηχοϊκό θάλαμο σε απόσταση 1 μέτρου από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Η αναφερόμενη στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτ. νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρ. περιβάλλοντος 20°C.
  (6) - Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας της μονάδας.
  (7) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.
  (8) - Η παραπάνω τροφοδοσία ρεύματος του κιβωτίου hydro είναι μόνο για τον εφεδρικό θερμαντήρα. Το κιβώτιο διακοπτών και η αντλία του υδρο-κιβωτίου παρέχονται μέσω της εξωτερικής μονάδας. Η προαιρετική δεξαμενή καυτού νερού χρήσης διαθέτει ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος.
  (9) - 4 πόλοι 20 Α καμπύλη 400V κατηγορία ενεργοποίησης C (ανατρέξτε στο διάγραμμα συνδεσμολογίας)