Πίνακας προδιαγραφών για FBA-A(9) / 3MXM-A

FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / 3MXM68A2V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,245
  EER   2.73
  COP   3.24
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   D
    Θέρμανση   C
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 8.60
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά