Πίνακας προδιαγραφών για FBA-A(9) / 4MXM-N9

FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / 4MXM68N2V1B9
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,245
  EER   2.73
  COP   3.24
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   D
    Θέρμανση   C
Ψύξη χώρου Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 453
  Απόδοση Pdesign kW 6.80
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 3.60
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,323
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 8.60
Ψύξη χώρου SEER   5.26
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) SCOP/A   3.81
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά