Πίνακας προδιαγραφών για FCAG-A / RR-BV3

FCAG71AVEB / RR71B8V3B FCAG100AVEB / RR100B8V3B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 7.10 (1) 10.0 (1)
Ονομαστική απόδοση EER   2.64 2.61
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,345 1,915
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   D D
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m