Πίνακας προδιαγραφών για FDXS-F / RXS-L1

FDXS25F2VEB / RXS25L3V1B1 FDXS35F2VEB / RXS35L3V1B1
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 2.60 (1) 3.20 (1)
Ονομαστική απόδοση EER   4.10 3.41
  COP   4.00 3.31
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 3.15 (2) 3.75 (2)
Σημειώσεις (1) - Εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 35°CDB, 24°CWB (1) - Εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 35°CDB, 24°CWB
  (2) - Εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, 15°CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 7°CDB, 6°CWB. (2) - Εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, 15°CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 7°CDB, 6°CWB.