Πίνακας προδιαγραφών για FFA-A9 / RZASG-MY1

FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZASG100M7Y1B FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZASG100M7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.50 (1) 9.50 (1)
Ψύξη χώρου SEER   6.24 5.49
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 533 606
  Απόδοση Pdesign kW 9.50 9.50
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 6.00 6.00
  SCOP/A   3.82 3.90
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,199 2,154
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 (2) 10.8 (2)
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά