Πίνακας προδιαγραφών για FHA-A / RXS-L

FHA50AVEB / RXS50L2V1B FHA60AVEB / RXS60L2V1B
Απόδοση σε λειτουργία ψύξης Ονομ. kW 5.00 5.70
Ψύξη χώρου SEER   5.87 6.02
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 298 332
  Απόδοση Pdesign kW 5.00 5.70
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 4.35 4.71
  SCOP/A   3.86 3.87
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,578 1,705
Ονομαστική απόδοση EER   3.27 3.31
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 765 861
  COP   3.35 3.32
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A
    Θέρμανση   C C
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης Ονομ. kW 6.00 7.20
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά