Πίνακας προδιαγραφών για FTXTA-AW / RXTA-B

FTXTA30A2V1BW / RXTA30B2V1B
Απόδοση σε λειτουργία ψύξης Ελάχ. kW 0.70
  Μέγ. kW 4.50
  Ονομ. kW 3.00
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 357
  EER   4.20
  COP   4.87
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A
    Θέρμανση   A
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης Ονομ. kW 3.20
  Ελάχ. kW 0.80
  Μέγ. kW 6.90
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (4) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας