Πίνακας προδιαγραφών για FWN-AF

FWN04AAFN6V3 FWN05AAFN6V3 FWN06AAFN6V3 FWN07AAFN6V3 FWN08AAFN6V3 FWN10AAFN6V3
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Αντιληπτή απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW 2.19 (1) 2.54 (1) 3.90 (1) 4.35 (1) 5.01 (1) 5.40 (1)
    Υψηλή kW 2.98 (1) 3.56 (1) 4.47 (1) 5.04 (1) 6.29 (1) 6.83 (1)
  Συνολική απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW 2.82 (1) 3.36 (1) 5.17 (1) 5.71 (1) 6.14 (1) 6.77 (1)
    Υψηλή kW 3.76 (1) 4.61 (1) 5.91 (1) 6.55 (1) 7.46 (1) 8.35 (1)
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW 3.23 (3) 3.23 (3) 5.25 (3) 5.21 (3) 7.02 (3) 6.99 (3)
    Υψηλή kW 3.91 (3) 3.89 (3) 5.72 (3) 5.65 (3) 7.99 (3) 7.94 (3)
Ισχύς εισόδου Χαμηλή kW 0.45 0.40 0.102 0.102 0.124 0.124
  Υψηλή kW 0.112 0.112 0.152 0.152 0.248 0.248
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος χιλ. 559 559 559 559 559 559
    Πλάτος χιλ. 754 754 964 964 1,174 1,174
    Βάθος χιλ. 280 280 280 280 280 280
Βάρος Μονάδα kg 34.7 35.5 43.2 44.4 50.3 51.7
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Χαμηλή m³/ώρα 531 529 1,005 985 1,192 1,184
    Υψ. m³/ώρα 793 783 1,211 1,182 1,576 1,550
  Διαθέσιμη στατική πίεση Χαμηλή Pa 29 30 41 41 38 38
    Υψηλή Pa 65 65 59 59 67 66
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA 54 (4) 54 (4) 59 (4) 61 (4) 62 (4) 62 (4)
  Υψηλή dBA 66 (4) 66 (4) 69 (4) 69 (4) 72 (4) 72 (4)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Χαμηλή dBA 46 (5) 46 (5) 53 (5) 53 (5) 55 (5) 55 (5)
  Υψ. dBA 59 (5) 59 (5) 58 (5) 58 (5) 64 (5) 64 (5)
Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h 491 (1) 584 (1) 904 (1) 998 (1) 1,085 (1) 1,207 (1)
    Υψηλή l/h 666 (1) 810 (1) 1,040 (1) 1,148 (1) 1,343 (1) 1,524 (1)
  Θέρμανση Υψ. l/h 342 (3) 340 (3) 501 (3) 496 (3) 708 (3) 708 (3)
    Χαμηλή l/h 283 (3) 283 (3) 460 (3) 456 (3) 619 (3) 619 (3)
  Πτώση πίεσης νερού Ψύξη Χαμηλή kPa 10 (1) 8 (1) 18 (1) 15 (1) 17 (1) 11 (1)
      Υψηλή kPa 7 (1) 7 (1) 14 (1) 12 (1) 24 (1) 16 (1)
    Θέρμανση Χαμηλή kPa 5 (3) 5 (3) 12 (3) 10 (3) 22 (3) 22 (3)
      Υψ. kPa 7 (3) 7 (3) 14 (3) 12 (3) 27 (3) 27 (3)
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού Ψύξη Ελάχ. °C 5 5 5 5 5 5
    Μέγ. °C 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0
  Θέρμανση Ελάχ. °C 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
    Μέγ. °C 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων OD χιλ. 17 17 17 17 17 17
Συνδέσεις νερού Πρωταρχική σερπαντίνα inch 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 "
  Επιπρόσθετη σερπαντίνα inch 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 "
Power supply Τύπος   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K
  (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K
  (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741
  (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.