Πίνακας προδιαγραφών για SB.RKXYQ-T8

SB.RKXYQ5T8
Σύστημα Μον. εναλ. θερμότητας   RDXYQ5T8
  Μον. συμπιεστή   RKXYQ5T8
Recommended combination 4 x FXSQ32A2VEB
Απόδοση ψύξης Prated,c kW 14.0 (1)
Απόδοση θέρμανσης Prated,h kW 10.4
SCOP 3.8
SEER 5.1
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) TBivalent COPd (δηλωμένο COP)   2.2
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 10.4
  TOL COPd (δηλωμένο COP)   2.2
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 10.4
Εύρος απόδοσης HP 5
Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν 10 (3)
Δείκτης σύνδεσης εσωτ. μονάδων Ελάχ.   62.5
  Μέγ.   162.5
Ανεμιστήρας Εξωτερική στατική πίεση Μέγ. Pa 150
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 77.0 (4)
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A
  GWP   2,087.5
Piping connections Μεταξύ της μον. συμπιε.(CM) και τη μον. εναλλ. θερμότητας (ΗΜ) Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 12.7
    Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 19.1
    Μήκος σωληνώσεων Μέγ. m 30.0
  Μεταξύ της μον. συμπιε. (CM) και των εσωτερικών μονάδων (IU) Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.52
    Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 15.9
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 140 (6)
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (3) - Ο πραγμ. αρ. μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσωτ. μονάδας (VRV DX εσωτ. κλπ.) και τον περιορισμό λόγου σύνδ. για το σύστημα (ήτοι:; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  (4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.
  (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.
  (6) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης
  (7) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB
  (8) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας.
  (9) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc ≥ ελάχιστης τιμής Ssc
  (10) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.
  (11) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).
  (12) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.
  (13) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα
  (14) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.
  (15) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.
  (16) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.
  (17) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου > 16A και ≤ 75A ανά φάση
  (18) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως
  (19) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας.