Skip to main content

Αναγνώριση της οργανωτικής υπεροχής της Daikin

Με την πάροδο των χρόνων, η Daikin Europe N.V. έχει αναγνωριστεί ως μια καλά διαχειριζόμενη και οργανωμένη επιχείρηση που πληροί όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα παραγωγής και ενδιαφέρεται για την ασφάλεια και την ευημερία του εργατικού της δυναμικού. Όχι μόνο πληρούμε αλλά και υπερβαίνουμε όλους τους ισχύοντες κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και διασφαλίζουμε ότι οι εργαζόμενοί μας εκπαιδεύονται και υποστηρίζονται αποτελεσματικά στον χώρο εργασίας. Η Daikin Europe N.V. έχει αναγνωριστεί επίσης ως ενεργό και αφοσιωμένο μέλος των τοπικών και ευρύτερων ευρωπαϊκών επιχειρηματικών κοινοτήτων, που είναι διατεθειμένες να αναλάβουν την ευθύνη για την προώθηση και την ενθάρρυνση άλλων οργανισμών στην περιοχή.

Συμμόρφωση με τον νόμο J-SOx

Ο νόμος J-SOx είναι η σύντομη ονομασία της ιαπωνικής εκδοχής του νόμου των Sarbanes-Oxley ή SOx. Ο νόμος SOx θεσπίστηκε στις ΗΠΑ μετά από πρόταση δύο μελών του αμερικανικού κογκρέσου, των Paul Spyros Sarbanes και Michael Garver Oxley από τους οποίους πήρε και την ονομασία του. Ο νόμος σκοπεύει να εξασφαλίσει διαφάνεια και να αποκαταστήσει την χαμένη εμπιστοσύνη των επενδυτών μετά από μια σειρά οικονομικών σκανδάλων στον επιχειρηματικό κόσμο.

Από το 2008, όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο ιαπωνικό χρηματιστήριο πρέπει να συμμορφώνονται με την ιαπωνική εκδοχή αυτού του νόμου, του νόμου περί χρηματοπιστωτικών μέσων και ανταλλαγής. Η Daikin Europe N.V. συμμορφώνεται με τον νόμο J-SOx από τον Απρίλιο του 2008.

Ανταπόκριση της Daikin στον νόμο J-Sox

Σύμφωνα με την ιαπωνική νομοθεσία, η Daikin αναπροσάρμοσε τα συστήματά της ώστε να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών εντός του ομίλου Daikin, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις χρηματοοικονομικές αναφορές.

Η Daikin αξιολογεί συνεχώς τα συστήματα αυτά προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Εταιρεία διενεργεί τους κατάλληλους εσωτερικούς ελέγχους που απαιτούνται από τον νόμο J-SOx. Η εταιρεία δεσμεύεται να προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές σε αυτά τα συστήματα, προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεχή συμμόρφωση με τον νόμο J-SOx και τους σχετικούς κανονισμούς.

Πιστοποίηση ISO14001

Η αφοσίωση της Daikin στην προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος βραβεύτηκε με την πολυπόθητη πιστοποίηση του προτύπου ISO14001.

Το πρότυπο ISO 14001 αναφέρει ότι «η Daikin εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με στόχο την προστασία τόσο του ανθρώπου όσο και του περιβάλλοντος από τις πιθανές επιπτώσεις των παραγωγικών δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών της, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση και βελτίωση της συνολικής ποιότητας του περιβάλλοντος.»

Η Daikin συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων κατασκευαστών κλιματιστικών που έλαβαν τη διάκριση αυτή.

Πιστοποίηση ISO9001

Η μονάδα παραγωγής της Daikin Europe N.V. πληροί όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα παραγωγής και τις απαιτήσεις ποιότητας, ενώ δίνεται προτεραιότητα στην έρευνα, με στόχο την βελτιστοποίηση της απόδοσης και ποιότητας των μονάδων.

Μετά τα εργοστάσιά της στην Ιαπωνία, η Daikin Europe N.V. έλαβε το 1993 πιστοποίηση ISO 9001. Η εν λόγω πιστοποίηση αποτελεί για τους πελάτες μας εγγύηση για το ότι δίδεται η δέουσα προσοχή στην ποιότητα σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της παραγωγής, καθώς και στις υπηρεσίες μετά την πώληση. Εγγυάται, επίσης, ότι το σύστημα διασφάλισης ποιότητας της Daikin υποβάλλεται τακτικά σε ελέγχους, τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς ελεγκτές.

Τον Απρίλιο του 2002, η Daikin Europe N.V. ελέγχθηκε από εξωτερικούς ελεγκτές της Lloyd Register Quality Assurance σε σχέση με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO9001: 2000. Το νέο αυτό πρότυπο είναι προσανατολισμένο στις επιχειρηματικές διαδικασίες και απαιτεί από τις συμμετέχουσες εταιρείες να κατευθύνουν όλες τις διαδικασίες προς την ικανοποίηση του πελάτη.

Οι εργαζόμενοί μας έχουν κίνητρα για συνεχή βελτίωση και διασφάλιση ότι τα προϊόντα και οι διαδικασίες της Daikin πληρούν τις απαιτήσεις του ISO9001.

Πιστοποίηση ISO50001

Από το 2006 η Daikin συμμετέχει οικειοθελώς στη φλαμανδική σύμβαση ενεργειακού ελέγχου για την περίοδο 2006 - 2014. Η σύμβαση αυτή είναι μια συμφωνία μεταξύ της φλαμανδικής κυβέρνησης και εταιρειών με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση ενέργειας και υπερβαίνει τις τυπικές νομικές απαιτήσεις. Σκοπός αυτής της σύμβασης είναι να διασφαλιστεί ότι οι φλαμανδικές εταιρείες υψηλής κατανάλωσης ενέργειας θα γίνουν κορυφαίες εταιρείες στην ενεργειακή απόδοση! Η Daikin συμμετέχει ήδη στην επόμενη σύμβαση ενεργειακού ελέγχου, τη φλαμανδική συμφωνία ενεργειακής πολιτικής, για την περίοδο 2015 - 2020, η οποία έχει τους ίδιους στόχους με τη σύμβαση, αλλά με πρόσθετες απαιτήσεις για τις συμμετέχουσες εταιρείες.

Επιπλέον, η Daikin διαθέτει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας προκειμένου να διασφαλίσει βιώσιμη χρήση ΚΑΙ μείωση της ενέργειας! Το 2014 το σύστημα διαχείρισης της Daikin υποβλήθηκε σε έλεγχο με επιτυχία από τη Lloyds σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001. Η Daikin συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων κατασκευαστών κλιματιστικών που έλαβαν τη διάκριση αυτή.

Παρατήρηση: Η DENV χρησιμοποιεί μόνο πράσινη ενέργεια στο εργοστάσιο παραγωγής της στην Οστάνδη και επίσης έχουν εγκατασταθεί 2000 ηλιακοί συλλέκτες για την παραγωγή πράσινης ενέργειας. Με αυτές τις δράσεις, η DENV μείωσε δραστικά το αποτύπωμα άνθρακα.

Πιστοποίηση ISO 45001

Η ασφάλεια των εργαζομένων, των εξωτερικών συνεργατών, των επισκεπτών και των γειτόνων μας είναι εξαιρετικά σημαντική για τη Daikin.

Η Daikin Europe N.V. έχει επιτύχει το διεθνώς αναγνωρισμένο ISO 45001 αναφορικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτού του προτύπου, η Daikin Europe N.V. διαθέτει ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας που περιλαμβάνει:

 • Πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια
 • Τακτικές αναλύσεις κινδύνου
 • Σχέδιο δράσης ασφάλειας
 • Στόχους για την ασφάλεια και την υγεία
 • Συμμόρφωση με τις νομικές και λοιπές απαιτήσεις
 • Συμμετοχή και παροχή συμβουλών στους υπαλλήλους
 • Αποδοτικά σεμινάρια και οδηγίες
 • Ενημερώσεις για την ασφάλεια και την υγεία
 • Αποτελεσματικές μετρήσεις του επιπέδου ασφάλειας του οργανισμού
 • Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με δραστηριότητες της εταιρείας (π.χ. διαρροή ψυκτικού, πυρκαγιά, περιβαλλοντικά συμβάντα)
 • Ελέγχους και αξιολογήσεις του συστήματος ασφαλείας

Μάθετε περισσότερα

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Χρειαζεται βοήθεια?

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Χρειαζεται βοήθεια?

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Χρειαζεται βοήθεια?

Χρειαζεται βοήθεια?