Τα πτερύγια εξόδου αέρα δεν λειτουργούν συγχρόνως στην κύρια και τις δευτερεύουσες εσωτερικές μονάδες κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης λειτουργίας πολλαπλών μονάδων

Υπάρχει μια μικρή χρονοκαθυστέρηση στη μετάδοση του σήματος μεταξύ της κύριας και των δευτερευόντων μονάδων. Δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία.